Türk Ticaret Kanununun 420. Maddesine göre Tahvil şu şekilde tanımlanmaktadır;

“Anonim şirketlerin borç para bulabilmek amacıyla itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetlerine Tahvil denilmektedir”. Daha kapsamlı ve açık bir tanım yapmak gerekirse Tahvil; devlet hazinelerinin ya da anonim şirketlerin kendilerine kaynak bulabilmek amacıyla, gelecekte elde edecekleri gelirleri teminat olarak göstererek çıkardıkları, 1 ila 10 yıl arasında  vadesi olduğu için orta ve uzun vadeli, faiz getirili borç senetleridir.

Devlet hazineleri tarafından çıkarılan tahviller Devlet Tahvili olarak adlandırılır ve  vadeleri en az 1 yıldır. Bankalar, tüketici finansmanı şirketleri ve anonim şirketler tarafından çıkartılan tahvillere ise Özel Sektör Tahvilleri denilmektedir ve vadeleri en az 2 yıldır.

Devlet Tahvilleri Özel Sektör Tahvillerine nazaran daha az risk taşımaktadırlar. Çünkü nadir de olsa tahvili çıkaran kuruluşlar tahvilin bedelini ve vaat ettikleri faizi ödeyemeyecek duruma düşebilirler. Ancak Devlet Tahvillerinde böyle bir durum söz konusu değildir. Çünkü devlet paraya ihtiyacı olduğunda vergiler vasıtasıyla rahatlıkla para temin edebilir.

Ülkemizde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bünyesinde Tahvil ve Bono Piyasasında, 17 Haziran 1991’den bu yana işlem gören Tahvillerin  özellikleri şunlardır;

1) Bir borç senedi olan tahvilin sahibi (hamili) tahvili çıkaran kurumun uzun vadeli alacaklısıdır.

2) Tahvil sahibinin, tahvili çıkaran kuruluşa sağladığı sermaye yabancı sermayedir dolayısıyla tahvil sahibi şirket üzerinde  alacağından başka herhangi bir hakka sahip değildir. Yani yönetime katılma hakkında sahip değildir.

3) Şirketin brüt karından ilk olarak tahvil sahiplerine ödeme yapılmaktadır ve tahvil sahibi  alacağını temin ettikten sonra tahvili çıkaran kurumun mal varlığı üzerinde herhangi bir hak iddia edemez.

4) Tahvilde belirtilen vade kesindir ve vade sonunda tahvil sahibi ve tahvili çıkaran kurum arasındaki hukuki ilişki yasal olarak biter.

5) Tahvil değerinin altında bir bedelle satılabilirler.

Devlet Tahvilleri ise ;

* Her zaman paraya çevrilebilir ve ihalelerde kullanılabilirler

* Faiz ve vade oranları SPK’ya göre belirlenir

* Ticari bankalar da tahvil satışına aracı olabilirler

* Tahvil satışından elde edilen para, TC Merkez Bankasında özel bir hesaba yatırılır, tahviller devlet güvencesi altındadır

* Devlet Tahvillerinin faizler piyasadaki diğer tahvillere oranla  daha yüksektir

* Devlet Tahvillerinin ana para ve faiz ödemeleri  vergi resim ve harçlardan muaftır.

Genellikle açık piyasa işlemlerinde kullanılan tahvillerin alım satım işlemleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın belirlediği kurallar çerçevesinde, şeffaf ve rekabete açık olarak  işlem görmektedirler.